Projekts

Klimata pārmaiņas

Klimata pārmaiņu radītie riski, kā jūras līmeņa paaugstināšanās, ilgstoši sausuma periodi, dzeramā ūdens trūkums un plūdi, kā arī pārtikas apgādes riski ir īpaši izplatīti pilsētu teritorijās. Šo risku ietekme uz apkārtējo vidi kļūst būtiskāka, ja tiek skarta pilsētas infrastruktūra, mājokļi un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana pilsētas iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju skaita pieaugums kopā ar klimata pārmaiņu radīto ietekmi var veidot nāvējošu kombināciju, kas jau tagad rada riskus cilvēku veselībai.

Kas ir Life Adaptate?

LIFE ADAPTATE vēlas veicināt Eiropas pašvaldību apņemšanos Pilsētu mēru pakta enerģētikas un klimata jomā ietvaros, izstrādājot vietēja līmeņa klimata pārmaiņu pielāgošanās plānus, kas tiks iekļauti pašvaldību jau esošajos klimata pārmaiņu mazināšanas mērķos, tādā veidā sniedzot visaptverošu pieeju cīņai pret klimata pārmaiņām.

Galvenais risinājums, ko LIFE ADAPTATE piedāvā klimata pārmaiņu risku mazināšanai, ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu gan vietējā, gan Eiropas līmenī. Šeit kā piemērus varam minēt ES stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām un 2030. gada klimata un enerģētikas paketi, kuras mērķis ir panākt SEG samazināšanu, energoefektivitātes uzlabošanu un atjaunojamās enerģijas ražošanas pieaugumu.

LIFE ADAPTATE sasniedzamie mērķi ir:

– Izstrādāt Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus (IEKRP) 6 pašvaldībās 3 dažādās valstīs (Latvijā, Portugālē, Spānijā), izmantojot priekšrocības, ko sniedz dažādu organizāciju sadarbība un zināšanas gan tehniskajā, gan sabiedrības iesaistes jomā.

– Izstrādāt demonstratīvus klimata pārmaiņu samazināšanas un pielāgošanās pilotprojektus iesaistītajās pašvaldībās. Tādā veidā arī paplašinot zināšanu bāzi par dažādām pielāgošanās iespējām un pieejām līdzīgu risku mazināšanai dažādos Eiropas reģionos.

– Pārbaudīt un demonstrēt sadarbības modeļus starp dažādu valstu pašvaldībām un sabiedrības līdzdalības pozitīvo ietekmi.

– Izvērtēt, kā vietējās iniciatīvas un pasākumi ļauj pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei un mazināt tās sekas.

– Veicināt vadlīniju un citu specifisku resursu izmantošanu, lai veicinātu projekta aktivitāšu ieviešanu arī citās Eiropas pilsētās un pašvaldībās.

Šo atsevišķo projekta mērķu kopums vērsts uz to, lai vietējās pašvaldības un to atbalstošie partneri būtu stiprinājuši mehānismu, kā efektīvi pielāgoties klimata pārmaiņām.

Ģeogrāfiskais izvietojums

Kur LIFE ADAPTATE tiks īstenots?

Life Adaptate tiks īstenots sešās pašvaldībās, trīs dažādās Eiropas valstīs: Spānijā, Portugālē un Latvijā.

Partneri

Projekta Life Adaptate dalībnieki

Projekta koordinators.

Atbildīgs par aktivitāšu koordinēšanu darba uzsākšanai ar pašvaldībām, klimata riska novērtējumu, tālāknododamības un atkārtojamības aktivitātēm, kā arī LIFE projekta pārvaldību.

institutofomentomurcia.es

Inženiertehniskais atbalsts projekta izstrādes laikā.

Atbild par komunikācijas aktivitātēm, un šo aktivitāšu rezultātu monitoringu.

eurovertice.eu

Inženiertehniskais atbalsts projekta izstrādes laikā.

Atbild par Ilgtspējīgu enerģijas un klimata rīcības plānu izveidi (IEKRP), izstrādi, apstiprināšanu un ieviešanu pašvaldībās.

irradiare.com

Inženiertehniskais atbalsts projekta izstrādes laikā.

Atbild par pilotprojektu sagatavošanas un ieviešanas aktivitātēm.

ekodoma.lv

Pašvaldība atrodas Portugāles ziemeļu reģionā.

Papildus IEKRP izveidei, pašvaldība radīs ēnojuma zonas, lai samazinātu riskus no karstuma viļņiem, uzstādīs saules paneļus, kā arī veiks aktivitātes, lai pasargātu pašvaldību no ugunsgrēku un sausuma riskiem.

cm-alfandegadafe.pt

Šī piekrastes pašvaldība atrodas Mursijas reģiona dienvidos, Spānijas dienvidaustrumos.

Ar IEKRP izveidi un pilotprojektu ieviešanu, pašvaldība cenšas pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot neaizsargātību pret karstuma viļņiem un jūras līmeņa celšanos.

ayuntamientodeaguilas.org

Pašvaldība atrodas Mursijas reģionā, Spānijas dienvidaustrumos.

IEKRP un pilotprojekta aktivitātes veicinās pašvaldībai pielāgoties klimata pārmaiņām, tajā skaitā izveidojot zaļās zonas pilsētā, lai samazinātu karstuma viļņu negatīvo ietekmi.

cartagena.es

Pašvaldība atrodas Mursijas reģionā, Spānijas dienvidaustrumos.

Pašvaldības mērķis ir izveidot rīcības plānu, kas palīdzēs pielāgoties klimata pārmaiņām, kā arī ieviest pilotprojektu – izveidojot noēnojumu uz gājēju ielām, lai samazinātu karstuma viļņu efektu.

lorca.es

Pašvaldība atrodas Portugāles dienvidu reģionā, netālu no robežas ar Spāniju.

Mertola saskaras ar tādiem draudiem kā sausums un ūdens trūkums,  gaisa temperatūras paaugstināšanās, kā arī ar ugunsgrēku draudiem. Izstrādātais IEKRP un pilotprojekts centīsies šos klimata pārmaiņu radītos draudus mazināt.

cm-mertola.pt

Pašvaldība atrodas Vidzemes reģionā, Latvijas ziemeļaustrumos.

Pašvaldības vēlas sagatavoties klimata pārmaiņām, tajā skaitā rast risinājumu plūdu draudiem pilsētā. Pilotprojekta ietvaros tiks veikta Vidusezera tīrīšana, lai tas spētu efektīvi savākt lietus ūdeni un samazināt plūdu risku, kā arī tiks renovēts uz ezera esošais aizsprosts.

smiltene.lv

Inženiertehniskais atbalsts klimata pārmaiņu scenāriju novērtēšanā un

Atbild par klimata pielāgošanās jautājumu ieviešanu pašvaldību politikas dokumentos.

carm.es