Adaptate News

Smiltene turpina darbu pie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna

Turpinot darbu projekta Life Adaptate ietvaros Smiltenes novads ir noslēdzis iepirkuma procesu par Vecā parka un Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūvi un ezera tīrīšanu. Līgums ir noslēgts ar SIA “8 CBR”, kuri jau plāno darbu uzsākšanu. Darbus pabeigt ir plānots līdz 2020. gada vasarai. Kopumā tiks iztīrīts un padziļināts Vidussezers, kā arī sakārtotas ar to saistītās hidrotehniskās būves. Paralēli tiks arī veikta parka labiekārtošana.

Projekta ietvaros tiek arī pārstrādāts esošais Enerģētikas rīcības plāns, to papildinot ar pasākumiem, kas vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Plāna izstrādes gaitā tika rīkotas divas publiskās sanāksmes, kurās piedalījās gan iedzīvotāji, gan dažādu iesaistīto iestāžu pārstāvji. Pirmajā sanāksmē, tās dalībnieki tika informēti par potenciālajiem un jau eksistējošiem klimata riskiem, un diskusijas gaitā tika identificēti potenciālie rīcību virzieni. Otrajā sanāksmē jau tika prezentēti potenciālie pasākumi un apspriestas to ieviešanas iespējas un lietderība.

26. augusts, 2019
Adaptate News

Projekta Life Adaptate ietvaros tika izglītoti skolēni par klimata pārmaiņām

Projekta “LIFE ADAPTATE” ietvaros, šī gada 28. februārī un 1.martā kopā ar Smiltenes novada septīto un astoto klašu skolēniem tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un pielāgošanos tām. Kā rodas klimata pārmaiņas un kas ir siltumnīcas efekts? Kādi ir galvenie SEG avoti? Kādas darbības ikviens no mums ikdienā var veikt, lai saudzētu atmosfēru un mazinātu klimatam kaitīgo gāzu emisiju. Skolēniem tika pasniegta izglītojoša lekcija par klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu, kuras ietvaros tika doti arī praktiski uzdevumi, lai veicinātu skolēnos izpratni par viņu individuālo rīcību ietekmi uz planētas klimatu.

Minētās lekcijas ir viena no starptautiskā projekta “LIFE ADAPTE” LIFE 16 CCA/ES/000049 “Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” aktivitātēm Smiltenes novadā. Minētajā projektā iesaistījušās Portugāles, Spānijas un Latvijas pašvaldības. Par Latvijas pārstāvi izvēlēta Smiltenes novada pašvaldība.

25. maijs, 2019
Adaptate News

Lorca pilotprojekts tika prezentēts pilsētas Sociālo lietu padomē

28. jūnijā pilsētas Sociālo lietu padomei tika prezentēts Lorca pilotprojekts un darbi, kas tika veikti, izstrādājot IERP. Padome, kuras sastāvā ir pilsētas ekonomikas, sociālo lietu, kaimiņattiecību un profesionālo organizāciju eksperti un pārstāvji, ir plaša un daudzpusīgi pārstāvēta struktūra, kuras mērķis ir sagatavot un izdot ziņojumus, pētījumus, priekšlikumus stratēģiskajai plānošanai, vietējo un lielo projektu izstrādei, lai realizētu Lorca pilsētas ilgtspējīgu attīstību.

Pēc Lorca pilotprojekta un IERP prezentēšanas, Vides komiteja tika uzaicināta piedalīties IERP īstenošanas procesā.

21. septembris, 2018
Adaptate News

Piesakieties Eiropas Zaļās galvaspilsētas un Zaļās lapas balvai!

Eiropas Zaļās galvaspilsētas balva

Sākot ar 2010.gadu katru gadu viena Eiropas pilsēta (ar 100 000 un vairāk iedzīvotājiem) tiek atzīta par gada Eiropas Zaļo pilsētu. Šo apbalvojumu piešķir pilsētai, kura ir sasniegusi vairākus augstus vides standartus, apņēmusies īstenot ambiciozus un nepārtraukti realizējamus ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī var būt kā piemērs, lai iedvesmotu citas pilsētas un popularizētu labo praksi visās Eiropas pilsētās.

Eiropas Zaļās lapas balva

Eiropas Zaļās lapas balvu pasniedz pilsētām ar iedzīvotāju skaitu no 20 000 līdz 100 000, kas vides jomā ir guvušas panākumus un kurām ir potenciāls kļūt par “zaļo vēstnieku” mazākām pilsētām.

Kādi ir ieguvumi, iegūstot šos apbalvojumus?

Piesakoties šīm balvām, pilsēta saņemt ekspertu atsauksmes un ieteikumus par pilsētas pieeju klimata pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu pilsētas mobilitāti, ilgtspējīgu zemes izmantošanu, dabu, bioloģisko daudzveidību, gaisa kvalitāti, troksni, atkritumiem, ūdeni utt.

Pieteikšanās līdz 2018. gada 18. oktobrim, plkst. 16:00 (CEST).

Uzziniet vairāk šajā linkā

21. septembris, 2018
Adaptate News

Smiltenē ir uzsākta Vidusezera rekonstrukcija un tīrīšana

Smiltenē ir uzsākta Vidusezera rekonstrukcija un tīrīšana

Smiltenes novads konkursa rezultātā ir noslēdzis līgumu ar SIA “Geo Consultants” par tehniskā projekta “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana ” izstrādi. Tehniskā projekta izstrādes termiņš ir novembra vidus. Uzņēmums jau ir veicis ģeoloģisko un ģeo-tehnisko izpēti. Pētījuma laikā teritorijas ģeoloģiskā struktūra tika pētīta 11,0 metru dziļumā, izpētīts gan dabiskās, gan mākslīgās augsnes sastāvs. Vidusezera akvatorijā tika ņemti nogulšņu paraugi organisko vielu noteikšanai un 2 kompleksie paraugi smago metālu un naftas produktu satura noteikšanai, analīzes tika veikta akreditētā laboratorijā. Tika organizētas tikšanās ar tehniskā projekta vadītāju un pašvaldības pārstāvjiem un citiem speciālistiem, lai apspriestu slūžu atjaunošanas metodes un visefektīvāko ezera attīrīšanas metodi.

Septembrī Smiltenes projekta komanda plāno tikties ar SIA “Ekodoma” pārstāvjiem, lai pārrunātu ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna (SECAP) izstrādi.

20. septembris, 2018