Aktivitātes un rezultāti

Sagatavošanās aktivitātes

Administratīvie un tehniskie pasākumi, lai varētu sagatavoties projekta veiksmīgai uzsākšanai:

1. Pilsētmēru Pakta enerģētikas un klimata jomā parakstīšana projektā iekļautajām 6 pašvaldībām
2. Pilotprojektu apraksts, kas tiks īstenots katrā pašvaldībā
3. Izstrādāti publiskās līdzdalības protokoli un vadlīnijas
Projekta ieviešanas aktivitātes

Klimata risku novērtējums

Ar šo rīcību tiek izstrādāts Ilgtspējīgas enerģijas un klimata attības plāna pirmais attīstības posms, kas saistīts ar adaptācijas jautājumiem, tostarp klimata pārmaiņu scenāriju izvēli, ko izmanto klimata pārmaiņu seku un risku novērtēšanai, un potenciālo risku analīzi, lai izvērtētu projektā īstenojamās aktivitātes.

Projekta ieviešanas aktivitātes

Vietējā pielāgošanās plāna izstrāde, apstiprināšana (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns )

Šīs aktivitātes ietvaros tiks izstrādāti, aptiprināti un ieviesti seši Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāni (3 Spānijā, 2 Portugālē un 1 Latvijā). Šie plāni tiks ieviesti pašvaldībām savstarpēji sadarbojoties.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānos tiks skaidroti izvēlētie pielāgošanās pasākumi, pielāgošanās kritēriji, plāna attīstība, tā apstiprināšanas kārtība un ieviešanas kritēriji.

Rezultāti:

1. Apstiprināti vietējie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāni
2. Atskaites no vietējo ientresēto pušu sanāksmēm
Projekta ieviešanas aktivitātes

Pilotprojektu attīstība

Šī aktivitātes ievaros tiks realizēti seši, vietēja mēroga pilotprojekti, kas veicinās pielāgošanos klimata pārmaiņām vai tās mazinās. Paralēli tam sešas pašvaldības izstrādās arī Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus, iekļaujot atziņas, kas iegūtas īstenojot šos pilotprojektus.

Rezultāti:

1. Vietējā mēroga pielāgošanās projekti Spānijā, Portugālē un Latvijā
Projekta ieviešanas aktivitātes

Vietēja mēroga likumdošanas piemērošana klimata pārmaiņām

Šī rīcība vērsta uz adaptācijas un ietekmes mazināšanas pieejas ilgtspēju vietējā mērogā, iekļaujot to pašvaldību plānošanas un pārvaldības pasākumos.

Šīs darbības mērķis būs noteikt kā pienākumu, ikvienā projekta aktivitātē, plānā, darbībā samazināt esošo emisiju apjomu, lai sasniegtu ES noteiktos mērķus līdz 2030. gadam. Turklāt tas ietvers arī klimata pārmaiņu sekas un pielāgošanās pasākumus, ar kuriem būs jāsaskaras plānotajos darbos vai pasākumos.

Rezultāti:

1. Rokasgrāmata par klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanu vietējai likumdošanai
2. Sasniegumi un uzlabojumi, kas panākti, ieviešot klimata pārmaiņas un ierobežojumus, vietējā likumdošanā.
Projekta ieviešanas aktivitātes

Atkārtojamības un tālāk nodošanas aktivitātes

Šo aktivitāšu ietvaros tiks izstrādātas divas stratēģijas:

1. Atkārtojamības un tālāk nodošanas stratēģija, kas virzīs rezultātu atkārtojamību un tālāk nodošanas procesu, lai sasniegtu projekta rezultātus. Tas ietver sadarbības līgumu, procedūru, kā arī instrumentu, mācību materiālu un kursu izstrādi un Pilsētu mēru pakta par klimatu un enerģētiku atbalsta struktūru iesaistīšanu.
2. Ilgtspējības stratēģija, kuras mērķis ir identificēt un sasniegt iespējamos tehniskos un finansiālos resursus, kas varētu atbalstīt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna ieviešanu pašvaldībās un atbalsta struktūrās.

Rezultāti :

1. Atkārtojamības un tālāk nodošanas stratēģija
2. Ilgtspējības stratēģija